Pedagogik

Vi arbetar efter övertygelsen om att barnets behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom lustfyllt och upplevelsebaserat lärande. Det är också basen i Friluftsfrämjandets I Ur och Skurmetodik som Havskattens verksamhet bygger på. Vi följer också den gällande läroplanen för förskolan.

Barnen får hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. De övar balans, att hoppa och klättra på trädstammar och grenar. Det blir en särskild gemenskap vid sagostunden under ett träd och när matsäcken delas med andra. De övar sina sinnen genom att smaka, titta, känna och lukta på allt som går att hitta vid sjön, på ängen eller i skogen alldeles intill Havskattens gård. Pedagogerna har rollen som medupptäckare för att stimulera barnens egen nyfikenhet och intresse. Oberoende av aktivitet är pedagogerna nära barnen för att uppleva och upptäcka tillsammans. Den stora variationen av lekar och aktiviteter som utevistelsen ger, skapar också större möjligheter för samspel bortom stereotypa och traditionella könsroller.

Vi arbetar efter friluftsfrämjandets barnverksamhet för Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle

I Ur och Skurs mål är att med läroplanen som grund:

  • Ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
  • Ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
  • Ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
  • Ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
  • Ge barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • Ge barnen grunden för ett livslångt intresse för friluftsliv

Mål för föräldrakooperativet Havskatten

Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan

Mer information om pedagogiken I Ur och Skur finns att läsa hos Friluftsfrämjandet

Läroplan för förskolan Lpfö 2018

Kvalitetsarbete

Havskattens rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet

Klagomål

Förskolan är sedan den nya skolagen infördes en egen skolform. Det innebär att förskolan har ett ansvar att ta emot och hantera klagomål på den utbildning som förskolan bedriver. Havskattens rutiner för synpunkter och klagomål finns att läsa här.

Sefif
Havskatten är med i organisationen Sefif som är en partipolitiskt obunden branschorganisation som driver de fristående förskolornas intressefrågor i Stockholms län. Sefif arbetar för att främja kvalitetsutveckling i förskolan. www.sefif.se